SAVE THE DATE

17 : 00

05.08.2019

יום שני

מחנה אימונים לפיצ'

במפגש נדגים דרכים אפקטיביות להעברת מסרים מורכבים בזמן קצר, המשמשות לפיצ' מול משקיעים, מצגות לקוחות ועוד.  המפגש בהנחייתו של ליאור שהם.

הכוורת לוד, רח' החשמונאים, לוד